Zadania Specjalisty ds. Kadr i Płac Muzeum Powstań Śląskich określa Regulamin organizacyjny Muzeum.

Do zadań Specjalisty ds. Kadr i Płac należy:

 • prowadzenie i uzgadnianie pod względem formalnym spraw związanych z procedurą zatrudniania i rozwiązywania stosunku pracy pracowników oraz sporządzanie dokumentów w tym zakresie;
 • prowadzenie akt osobowych dokumentujących przebieg zatrudnienia, kompletowanie dokumentów w sprawach emerytalno-rentowych;
 • obsługa w zakresie płacowym z tytułu: stosunku pracy, umów zlecenia, umów o dzieło, w tym:
  • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń;
  • prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
  • potrącanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • sporządzanie listy płac, naliczanie i wypłata wynagrodzeń;
 • tworzenie harmonogramów i ewidencji czasu pracy, przestrzeganie planowego wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich;
 • archiwizacja danych i dokumentacji kadrowo-płacowej;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem podróży służbowych;
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń dotyczących organizacji pracy, regulaminów wynagradzania, w tym premiowania i regulaminów działalności socjalnej.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 03, lipiec 2016 01:47 Mariola Miklaszewska