Rejestry akt, archiwa, udostępnianie informacji publicznej

Muzeum nie prowadzi rejestrów publicznych.

Zasady udostępniania informacji publicznej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
1. ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. wyłożenia, wywieszenia informacji w instytucji w miejscu ogólnie dostępnym,
3. udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji.
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez względnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe, Muzeum jest obowiązane poinformować wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
Wypełniony wniosek, należy przekazać do Muzeum pocztą, złożyć w sekretariacie Muzeum, przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Muzeum poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informacje nie składa pisemnego wniosku.
Odmowa udzielenia informacji może wynikać z przepisów o ochronie informacji niejawnych, przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (m. in. danych osobowych, bankowej, handlowej itp.), ze względu na prywatność osoby fizycznej, tajemnicę instytucji, tajemnicę skarbową, statystyczną.