Zadania Działu Historii określa Regulamin organizacyjnym Muzeum.

Dział Historii zajmuje się w szczególności tematyką historii Powstań Śląskich oraz historii i kultury Miasta.

Dział Historii sprawuje bezpośrednią opiekę nad muzealiami i prowadzi działalność naukowo-badawczą poprzez:

 • gromadzenie zabytków kultury materialnej zgodnie z przyjętym programem lub planem oraz ich naukowe opracowywanie, ewidencjonowanie i upowszechnianie;
 • prawidłowe przechowywanie muzealiów w magazynach zbiorów;
 • opracowywanie programu konserwacji zbiorów i zlecanie konserwacji;
 • organizowanie i prowadzenie badań terenowych i gabinetowych oraz kwerend naukowych według planów rocznych;
 • organizowanie wystaw stałych i czasowych oraz innych wydarzeń kulturalnych według planów pracy i ich dokumentowanie, w szczególności poza placówką;
 • nadzór merytoryczny nad ekspozycjami organizowanymi ze zbiorów działu;
 • współpraca z instytucjami kultury, ośrodkami badawczymi, organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami o profilu działania zbieżnym z zadaniami statutowymi Muzeum;
 • nadzór merytoryczny nad wydawnictwami okolicznościowymi i cyklicznymi;
 • prowadzenie magazynu wydawnictw i ich dystrybucja;
 • gromadzenie zbiorów bibliotecznych w zakresie podstawowej działalności Muzeum oraz ich inwentaryzowanie;
 • opracowywanie księgozbioru w katalogach alfabetycznych i rzeczowych;
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych pracownikom i innym osobom;
 • współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz wymiany źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych;
 • realizacja programu międzymuzealnej wymiany wydawnictw.

Dział Historii prowadzi, przechowuje i udostępniania dokumenty dotyczące zabytków zgromadzonych w Muzeum w formie:

 • księgi rejestru kart ewidencyjnych;
 • księgi depozytów;
 • księgi wpływu materiałów pomocniczych;
 • księgi ruchu muzealiów;
 • dokumentacji związanej z wypożyczaniem zbiorów własnych i od innych podmiotów;
 • prowadzenie rejestru umów związanych z wypożyczaniem zbiorów i ich nabywaniem w formie zakupu, przyjęcia darowizny i depozytu;
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu obiektów, w postaci umów zakupu oraz protokołów przyjęcia darowizn i depozytów w postaci protokołów przyjęcia oraz umów darowizny i depozytu.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 03, lipiec 2016 01:46 Mariola Miklaszewska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 03, lipiec 2016 22:20 Mariola Miklaszewska